Algemene voorwaarden VISIONAIRA

 

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van VISIONAIRA wordt gesloten.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van VISIONAIRA.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VISIONAIRA.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VISIONAIRA niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van VISIONAIRA zijn vrijblijvend, tenzij door VISIONAIRA schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en/of aanbiedingen van VISIONAIRA zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 3. Overschrijdingen van offertes tot maximaal 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig van te voren te worden aangemeld.
 4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door VISIONAIRA ingeschakelde derden, bijvoorbeeld inzake gewijzigde inkoopbedragen en gewijzigde uurtarieven, gelden niet als overschrijding van de offerte.
 5. Een wijziging van budgetten, het tijdelijk dan wel niet definitief stopzetten van de campagne wordt uitsluitend geaccepteerd indien daar schriftelijk opdracht toe is gegeven door de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. VISIONAIRA bepaalt de prijs op basis van het door het bedrijf gehanteerde uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten.
 2. De prijzen in de genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en dienstverlening

 1. VISIONAIRA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VISIONAIRA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met VISIONAIRA te overleggen.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VISIONAIRA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VISIONAIRA worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VISIONAIRA zijn verstrekt, heeft VISIONAIRA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan VISIONAIRA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

Artikel 6. Extra werkzaamheden

 1. VISIONAIRA heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
 2. VISIONAIRA heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Uitvoeringstermijn en Levertermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.
 2. VISIONAIRA is eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever VISIONAIRA bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
 3. Indien VISIONAIRA verwacht een termijn niet te zullen halen, zal VISIONAIRA de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 8. Ontwerp

 1. Werkzaamheden naar het ontwerp van Opdrachtgever of derden zullen naar beste kunnen volgens dat ontwerp door VISIONAIRA worden uitgevoerd. VISIONAIRA zal nimmer enige verantwoordelijkheid dragen c.q. aansprakelijkheid aanvaarden voor dat ontwerp of voor schade als gevolg van de uitvoering van Werkzaamheden door Leverancier volgens dat ontwerp, voor zover die schade voortvloeit uit dat ontwerp.
 2. Indien overeengekomen zal VISIONAIRA een ontwerp vervaardigen op grond waarvan Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze Werkzaamheden wordt overgegaan zal Opdrachtgever schriftelijk haar goedkeuring aan dat ontwerp verlenen. Indien Opdrachtgever of een derde Werkzaamheden uitvoert volgens het ontwerp van VISIONAIRA, is VISIONAIRA niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat ontwerp.

 

Artikel 9. Rapportering

 1. Rapportering door VISIONAIRA aan opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

 

Artikel 10. Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VISIONAIRA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is VISIONAIRA gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. VISIONAIRA zal opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VISIONAIRA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VISIONAIRA zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 

Artikel 11. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door VISIONAIRA verstrekte diensten kan ontvangen.
 2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.
 3. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan VISIONAIRA aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 4. In voorkomende gevallen staat de opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan VISIONAIRA zijn toegezonden.
 5. Door VISIONAIRA ten behoeve van opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.
 6. Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht, indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van derden. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan VISIONAIRA aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.
 7. Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door VISIONAIRA.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. VISIONAIRA behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 3. De (persoons-)gegevens die aan VISIONAIRA worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13.  Intellectuele eigendom

 1. VISIONAIRA behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die VISIONAIRA in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. VISIONAIRA heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door VISIONAIRA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VISIONAIRA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van VISIONAIRA, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VISIONAIRA.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van VISIONAIRA mogen de door haar verstrekte tekeningen, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan VISIONAIRA een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door VISIONAIRA gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van VISIONAIRA aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij VISIONAIRA berusten.

 

Artikel 14. Honorarium/vergoedingen

 1. Het honorarium van VISIONAIRA is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten die VISIONARA geleverd heeft.
 2. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4.. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium vastgesteld worden op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VISIONAIRA geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 1. Indien VISIONAIRA met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is VISIONAIRA niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. VISIONAIRA mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die VISIONAIRA voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag VISIONAIRA het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan VISIONAIRA, dat in redelijkheid niet van VISIONAIRA kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

 

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. VISIONAIRA.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst kan VISIONAIRA een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of contract. De opdrachtgever is gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de opdrachtgever aan VISIONAIRA verschuldigde bedragen geheel of onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 16. Incassokosten

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. VISIONAIRA en opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in lid 1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 17. Klachten

 1. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij VISIONAIRA schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.
 2. VISIONAIRA zal zich inspannen om de ingediende klacht zo goed mogelijk af te handelen.
 3. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

 

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. VISIONAIRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie en/ of materialen. c) fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. e) fouten in het ontwerp of teksten/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. f) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van VISIONAIRA is de aansprakelijkheid van VISIONAIRA voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag van het honorarium.

 

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan VISIONAIRA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee VISIONAIRA overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat VISIONAIRA geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. VISIONAIRA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat VISIONAIRA haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van VISIONAIRA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VISIONAIRA niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien VISIONAIRA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 20. Privacy

VISIONAIRA vind het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.

 

 

November 2018, Visionaira

 

 

 

Call Now Button